Elyte Clothin fashion show on the Tenerifemoda 2017 catwalk